نوع آزمون

سقف امتياز

حداقل نمره قابل قبول آزاد در دانشگاه تربيت مدرس

 كليه رشته ها به جز رشته آموزش زبان انگليسي و رشته آموزش زبان فرانسه

  رشته آموزش زبان انگليسي

رشته آموزش زبان فرانسه

MCHE

100

50

___

60

TOLIMO

677

500

___

510

TOEFL(PBT)

677

500

570

510

TOEFL(CBT)

300

173

230

175

TOEFL(IBT)

120

61

88

65

IELTS(academic)

9

6

7

6

انگليسي دانشگاه تربيت مدرس

100

50

85

در ضمن داوطلب در صورت پذيرش بايد  در زمان ثبت نام قبولي TOEFL يا IELTS را ارائه نمايد

65

فرانسه دانشگاه تربيت مدرس

100

50

پذيرش قطعي به شرط موافقت گروه مربوطه است.

___

75

انگليسي دانشگاه تهران UTEPT

100

60

___

75

فرانسه دانشگاه تهران

 

50

پذيرش قطعي به شرط موافقت گروه مربوطه است.

___

75


 

نوشته شده توسط در پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۸ ساعت 17:29 موضوع اطلاعيه ها و امور آموزشي |